Menu
09 03 2021

Video & Audio

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid897897pvLACCI-iCQ.jpg Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid894894XL9ooKXf8w8.jpg Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Tin tức thể thao quần chúng

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay (tiếp)

Wednesday, June 16, 2010

Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong giai đoạn hiện nay (tiếp)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ trương tập hợp tất cả những những yêu nươcs vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân có ý nghĩa lớn về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, cần được quán triệt và tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các cấp, các ngành.

Giải quyết mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân hiện nay đang trở thành vấn đề cấp thiết, là bài học lớn rút ra từ hơn 20 năm đổi mới. Sự phản ứng, đôi khi găy gắt của nhân dân ở một số nơi đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp, rõ nhất là cấp cơ sở, các "điểm nóng" liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhà, đất, quyền dân chủ, dân sinh, liên tiếp xuất hiện ở nhiều địa phương đã phản ánh sự không bình thường trong mối quan hệ máu thịt này.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quy đinh, Quy chế... để giải quyết mối quan hệ này, nhưng nói chung hiệu quả vẫn còn rất thấp. Điều đó phản ánh sự cố gắng, quyết tâm chính trị nhưng vấn đề cơ bản hiện nay là tổ chức thực hiện tích cực, kiên quết, đồng bộ, có hiệu quả ở các cấp, các ngành. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng, trước hết là các cấp uỷ đảng.

Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với dân, ở tất cả các cấp, các ngành phải quán triệt các chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: các quyết định, chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích của đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách được ban hành phải có mục tiêu vì dân, cán bộ, đảng viên, công chức phải là công bộc của dân, "vì nhân dân phục vụ"; các biện pháp thực hiện phải dựa vào sức dân và mang lại ích cho dân... Điều quan trọng là mọi hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực sự lấy dân làm gốc.

Ngày 4/8/2009, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành Chỉ thị về đadị hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Chỉ thị số 37/CT/TW). Theo đó, Trung tưởng Đảng đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI vào nửa đầu tháng 1/2011. Chỉ thị đã xác định các yêu cầu và nội dung tiến hành đại hội Đảng các cấp. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" phải trực tiếp phục vụ cho việc tổ chức tốt Đại hội các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng.

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội các cấp phải gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", qua đó để phát huy vai trò và gắn trực tiếp cuộc vận động với nội dung tiến hành Đại hội.

Trong việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, củ mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức thật tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI và các văn kiện đại hội đảng bộ. Báo cáo của mỗi cấp bộ đảng trước đại hoịo cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lần dài của đại phương, đơn vị. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tâng flớp nhân dân về các văn kiện dự thảo.

Tinh thần phê bình và tự phê bình cần được nâng cao nhằm đánh giá đúng mức ưu điểm, khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ và đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, của những yếu kém, khuyết điểm và đề ra những biện pháp khắc phục.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII về chiến lược cán bộ. Trong điều kiện hiện nay, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, cần đặc biệt nhấn mạnh tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý các vấn đề mới và vấn đề phức tạp mới nảy sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm; dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Vận dụng tốt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" trong tổ chức đại họi đảng các cấp tiến tới Đại hội XI có ý nghĩa rất thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hiện nay; đáp ứng được yêu cầu chung của công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; sự mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

Linh Giang tổng hợp

Print

Số lượt xem (22862)/Bình luận (0)

Tags:

Comments are only visible to subscribers.