Menu
27 02 2021

Video & Audio

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid897897pvLACCI-iCQ.jpg Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid894894XL9ooKXf8w8.jpg Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Tin tức thể thao quần chúng

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"

Tuesday, May 11, 2010

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để Đảng hoàn thành sự nghiệp cách mạng của mình. Điều đó được thể hiện rõ trong cuộc đời của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, là người chăm lo công tác xây dựng Đảng, xác định đúng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc để Đảng hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, trong giai đoạn 1930 - 1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là người đã đề ra đường lối, chiến lược, sách lược và chèo lái con thuyền cách mạng trong điều kiện cực kỳ khó khăn, phức tạp sau khi giành được chính quyền cách mạng. Người đã cùng toàn Đảng xây dựng đường lối "vừa kháng chiến vừa kiến quốc"; "thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược"; đồng thời lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vi cả nước. Từ đó, cả nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Người luôn luôn gương mẫu trong việc rèn luyện phẩm chất, tư cách của một đảng viên, làm tròn mọi nhiệm vụ được Đảng giao phó. Có thể khẳng định, người là một tấm gương sáng toàn diện, toàn mỹ của một đảng viên suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Là lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Người coi kỷ luật của Đảng là kỷ luật nghiêm minh và tự giác, coi trọng việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng trong thực tế. Người thực sự quan tâm đến việc mở rộng và thực hành dân chủ trong Đảng và chính Người đã gương mẫu thực hiện dân chủ đầy đủ và tích cực nhất trong sinh hoạt đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, nêu cao tinh thần "phụ trách" trước toàn Đảng, toàn dân tộc và nhân dân.

Trong suốt cuộc đời, Người luôn là tấm gương tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống hay tác phong của một Đảng viên. Đó là tấm gương luôn luôn giữ vững và rèn ý chí, quyết tâm cách mạng, luôn trung thành với Đảng, với nước, hiếu với dân và tư tưởng của người "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!" đã đi vào lịch sử.

Người còn là tấm gương khổ luyện, tiếp thu các giá trị văn hoá, tự hoàn thiện nhân cách, không ngừng học tập để có tri thức, nâng cao tầm trí tuệ. Hay tấm gương rèn luyện đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư", tấm gương về lòng nhân ái bao la, trong sáng, thuỷ chung, lối sống giản dị, thiết thực, hoà đồng, làm chủ bản thân và luôn có khát vọng vươn tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ.

Tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào kết quả của quá trình xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, bởi vì như chính Người đã quan niệm: "Ở các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Linh Giang tổng hợp

Print

Số lượt xem (22931)/Bình luận (0)

Tags:

Comments are only visible to subscribers.