Menu
03 06 2020

Video & Audio

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid897897pvLACCI-iCQ.jpg Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

Tìm hiểu về môn thể thao nhảy dù

/Portals/0/EasyDNNRotator/680/News/aid894894XL9ooKXf8w8.jpg Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Những "Superman" thể thao đường phố Hà nội

Tin tức thể thao quần chúng

Luật Thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường.

Monday, October 27, 2008

Luật Thể dục, thể thao và các văn bản hướng dẫn về giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường.

Luật TD,TT năm 2006 đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác Giáo dục thể chất và ý nghĩa lợi ích tác dụng của các hoạt động thể thao trong nhà trường nên đã dành 7 điều từ Điều 20 đến Điều 26 quy định về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Nội dung của các điều này quy định về mục tiêu của Giáo dục thể chất trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta hiện nay, quy định có tính định hướng về nội dung, hình thức, phương pháp Giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động thể thao trong nhà trường. Luật xác định rõ chủ thể của công tác Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia các hoạt động này; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp có liên quan về Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Những quy định của Luật TDTT về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường là những sự thể chế hoá đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường cùng với các quy định về giáo dục đào tạo trong các đạo luật khác như Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan tạo nên hệ thống luật pháp thống nhất đồng bộ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Để những quy định của các luật này đi vào cuộc sống cần được các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các văn bản hướng dẫn. Đó là:

Các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Luật TD,TT và các đạo luật đã ban hành về ngân sách nhà nước, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo hiểm, lao động… Đối với giáo dục đào tạo trong đó có giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường nhằm đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật ở nước ta, đòi hỏi các cấp chính quyền phải tổ chức nghiên cứu, phổ biến, giáo dục để mọi người biết và thực hiện.

Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng theo luật định như chế độ phụ cấp đặc thù đối với giáo viên, giảng viên TDTT và các vấn đề về đầu tư, quy hoạch giáo dục và đào tạo…

Các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành hoặc liên tịch với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, tổ chức Chính trị - xã hội ban hành quy định và hướng dẫn thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường như: Quy định về chương trình chuẩn quốc gia về môn học giáo dục thể chất; quy định về tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên TDTT; quy chuẩn về nhà tập, dụng cụ sân bãi môn học giáo dục thể chất; quy định bảo đảm an toàn trong cho người dạy và người học môn giáo dục thể chất; hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù cho giáo viên, giảng viên TDTT theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn hoạt động thể thao ngoại khoá trong nhà trường và quy định hệ thống thi đấu thể thao trong hệ thống giáo dục quốc dân; hướng dẫn việc tổ chức phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm cả hệ thống các trường năng khiếu thể thao và trường, lớp phổ thông năng khiếu thể thao; quy định chương trình văn hoá phổ thông giảng dạy trong trường năng khiếu thể thao; quy định và hướng dẫn các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp về TDTT tham gia hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Hướng dẫn thực hiện các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập.

Các văn bản của Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh thực thi các vấn đề giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên là rất quan trọng trực tiếp đưa chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước được quy định trong luật pháp vào thực tiễn của cuộc sống.

Thực tiễn triển khai thực hiện Luật Thể dục, thể thao thời gian qua cho thấy Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định hướng dẫn thi hành và quy định chi tiết một số điều của các đạo luật trên. Để đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,văn hoá, thể thao, môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các quy định về giáo dục đào tạo nói chung trong đó có giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường theo luật định.

Bộ trưởng Bộ GD và ĐT đã chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đang tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 20; phối hợp với Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư, chế độ chính sách cho giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quản lý của mình chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, giảng viên TDTT cho các trường.

UBND cấp tỉnh nhiều nơi đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện những nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 của Luật Thể dục, thể thao và theo hướng dẫn thi hành luật của các cấp trên.

Nhìn chung, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thể chất và thể thao của nước ta hiện nay tương đối đầy đủ và có tính pháp lý cao, phù hợp với điều kiện cụ thể của nền kinh tế xã hội nước ta hiện nay, đồng thời mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa nhân văn sâu sắc vì sự phát triển toàn diện nhân cách của thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước đáp ứng được yêu cấu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tuy nhiên, với những quy định trong Luật TDTT để bảo đảm cho người dạy và người học thụ hưởng được quyền lợi theo luật định và có nghĩa vụ tương ứng thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại luật này cần tổ chức nghiên cứu và kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, thực thi Luật, giúp cho cá tổ chức cá nhân hiểu đúng và thực sự đưa Luật vào cuộc sống một cách sinh động đáp ứng yêu cầu về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường ngày càng lớn, đồng thời để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, nhằm đạt được mục tiêu của công tác giáo dục thể chất và thể thao đã đặt ra.

Vũ Trọng Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VHTT&DL

Print

Số lượt xem (17537)/Bình luận (0)

Tags:

Comments are only visible to subscribers.